Home Aktualności Sprawozdanie z I wizyty studyjnej
Sprawozdanie z I wizyty studyjnej

Celem I wizyty studyjnej było zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie rewitalizacji przestrzeni miejskich w Świdnicy, ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących rewaloryzacji przestrzeni publicznych Starego Miasta, centrum organizacji pozarządowych oraz restytucji wieży ratuszowej na Rynku. Zajęcia prowadzone były w dwóch formach – tj. wizji lokalnej (zajęć terenowych) oraz zajęć kameralnych – prezentacji i warsztatów  praktycznych.


Spotkanie rozpoczęło się od wizji lokalnej, podczas której słuchacze zapoznali się z doświadczeniami na polu rewitalizacji w Świdnicy. Rewitalizacja została pokazana jako długotrwały, ciągły i podzielony na etapy proces. Jednym z aspektów wizji lokalnej było pokazanie synergii projektów w ramach Podprogramów (ze szczególnym uwzględnieniem Podprogramu 2). Wizja lokalna podzielona została na 3 części, dotyczące 3 obszarów na terenie miasta o zróżnicowanej funkcji i odmiennych problemach: obszar związany z Kościołem Pokoju, obszar Starego Miasta oraz obiekty powojskowe – kompleksy koszarowe Białych i Czerwonych Koszar.


Słuchacze mieli okazję zapoznać się z następującymi obiektami: Kościołem Pokoju, Rynkiem, deptakiem na ul. Łukowej, placem Jana Pawła II, katedrą świdnicką. Na tle kompleksowej rewitalizacji śródmieścia został pokazany również projekt flagowy Programu – odbudowa wieży ratuszowej, stanowiący pewnego rodzaju zwieńczenie procesów rewitalizacji trwających na obszarze Świdnicy od lat 90-tych.


Zwiedzono również obiekty powojskowe stanowiące wczesny przykład działań podejmowanych w celu rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej: kompleks Białych i Czerwonych Koszar.


Cykl zajęć kameralnych rozpoczął się od wykładu p. Justyny Chrebeli z UM w Świdnicy, dotyczącego roli Centrum Organizacji Pozarządowych w życiu społeczności lokalnej. Centrum stanowi modelowe rozwiązanie, które umożliwia wsparcie rozwoju organizacji trzeciego sektora w Świdnicy – a jednocześnie aktywizację społeczną obszaru rewitalizowanego. P. Chrebela omówiła organizację i sposób funkcjonowania Centrum, jak również zaprezentowała działalność wybranych organizacji pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi wsparcia jakie otrzymały w ramach funkcjonowania Centrum. Pani Magdalena Wichrowska – koordynator CWOP przedstawiła słuchaczom schemat praktycznej działalności NGO-ów  korzystających z obiektu, który stanowi dla nich bazę umożliwiającą realizację założeń statutowych.


Następnie słuchacze zostali podzieleni na dwie grupy i wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez p. Arkadiusza Bogusławskiego oraz p. Pawła Hałata. Zajęcia dotyczyły problematyki oceny korzyści i strat przedsięwzięcia rewitalizacyjnego i bazowały  na dwóch przykładach: odbudowie wieży ratuszowej w Świdnicy – będącej projektem, który otrzymał współfinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego oraz rewitalizacji historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierz.


Celem warsztatów było przedstawienie postępowania w przypadku odbudowy obiektu historycznego, z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań wynikających z uwarunkowań konserwatorskich oraz możliwości późniejszego funkcjonowania obiektów. Zrealizowane warsztaty pokazywały dylematy związane z restytucją budynków historycznych (wieża ratuszowa w Świdnicy) oraz z relokacją zabytkowych budynków (Miasto Tkaczy w Zgierzu). W obu przypadkach słuchacze zastanawiali się w czasie pracy w grupach i późniejszej dyskusji, kiedy takie działania wspomagają proces rewitalizacji. Brano pod uwagę wysokie koszty prowadzonych działań i wynikające z tego obciążenie budżetu, ale argumenty przemawiające za tego typu inwestycjami również wydawały się nie pozbawione znaczenia. Przede wszystkim w obu dyskutowanych przykładach uruchomiono proces odnowy rewitalizowanego obszaru. Działania rewitalizacyjne skupiły się wokół tych obiektów, została im nadana konkretna, rozpoznawalna dla mieszkańców forma, z którą mogą się identyfikować. Uzgodniono, że o sukcesie prowadzonych działań zdecydowały determinacja władz miasta i koordynatorów projektów, wizja prowadzonych działań oraz żelazna konsekwencja w ich prowadzeniu.


Drugi dzień zajęć rozpoczął się prezentacją p. Justyny Chrebeli,  dotyczącą tematyki związanej z wyborem formy organizacyjnej operatora odbudowanej wieży ratuszowej w Świdnicy. Prezentacja obejmowała takie kwestie jak:  korzyści i słabe strony poszczególnych rozwiązań oraz uwarunkowania prawne, przede wszystkim związane z zagadnieniem pomocy publicznej w projektach, którym udzielono wsparcia w ramach RPO oraz ostatecznie wybrane w Świdnicy rozwiązanie.


Następnie słuchacze wzięli udział w warsztatach w formie debaty oksfordzkiej, przeprowadzonej przez p. Pawła Hałata. Celem debaty było  zapoznanie się jej uczestników z wielowątkową tematyką rekonstrukcji obiektów historycznych na obszarach rewitalizowanych oraz zaznajomienie się z pojęciami, doktrynami i punktami widzenia jakie wiążą się z tym zagadnieniem.


Na zakończenie wizyty zorganizowano wyjazd do pobliskiego Książa. Zamek w Książu jest trzecim co do wielkości zamkiem w Polsce (http://www.ksiaz.walbrzych.pl). Od początku XVI wieku był własnością rodziny Hochbergów, którzy przez kilka wieków rozwijali swój majątek i przebudowywali rezydencję. W 1941 roku władze III Rzeszy przejęły zamek, a Organizacja Todt przystąpiła do przekształcania go w siedzibę stanu. Zamek został zniszczony przez stacjonujące w nim wojska radzieckie, w 1956 roku rozpoczęto prace renowacyjne.


Wiele z obiektów zespołu rezydencjalnego w Książu jest wpisanych na listę zabytków nieruchomych Narodowego Instytutu Dziedzictwa.


 alt

Fot. Wojciech JabłońskialtFot. Wojciech Jabłoński


alt

Fot. Wojciech Jabłoński


alt

Fot. Wojciech Jabłoński


alt

Fot. Wojciech Jabłoński


alt

Fot. Wojciech Jabłoński


alt

Fot. Wojciech Jabłoński


alt

Fot. Wojciech Jabłoński


alt

Fot. Andrzej Marat


alt

Fot. Andrzej Marat

 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego