Bydgoszcz

O mieście

 

Bydgoszcz - największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Ślady pierwszego osadnictwa pochodzą z 8000 p.n.e. zaś pierwsza wzmianka o grodzie z XIII w. Miasto na prawach powiatu liczące przeszło 356 tys. mieszkańców położone jest na Brdą i Wisłą. Legitymuje się dużym potencjałem gospodarczym (ósma lokata w kraju pod kątem liczby podmiotów gospodarczych) i kulturowym (Teatr Polski, Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, Opera NOVA, muzea, galerie, kina, ośrodek regionalny TVP oraz stacje radiowe i redakcje prasowe). Pełni szereg funkcji o znaczeniu zarówno regionalnym jak i krajowym (np. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC)). Stanowi także ważny ośrodek nauki, z kilkunastoma uczelniami wyższymi o różnorodnym profilu kształcenia. Bydgoszcz posiada unikatowy na skalę kraju kompleks rekreacyjno-sportowy „Leśny Park Kultury i Wypoczynku” w Myślęcinku (m.in.: zoo, arboretrum, wyciąg narciarski z armatką śniegową, tor saneczkowy, Ośrodek Rekreacji Konnej, autodrom, Myślęcińska Kolejka Parkowa). Miasto leży na przecięciu szlaków transportu drogowego, kolejowego i powietrznego. Ponadto jest bardzo dobrze połączone z ogólnokrajowym systemem dróg śródlądowych poprzez unikatowy w skali kraju węzeł hydrograficzny, łączący Wisłę i Odrę, będący jednocześnie centralnym punktem na drodze wodnej Berlin-Kaliningrad (międzynarodowa droga wodna E-70). Bydgoski Węzeł Wodny stanowią: Wisła, Brda, Kanał Bydgoski oraz Stary Kanał Bydgoski.

 

Rewitalizacja w mieście

 

Pierwszy Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy pochodzi z 2005 r.[1] Miasto może się również poszczycić, uhonorowanym we wrześniu 2007 r. nagrodą publiczności w międzynarodowym konkursie urbanistycznym International Urban Landscape Award 2007 oraz nagrodą pierwszego stopnia Ministra Budownictwa w 2007 r., Programem Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego.[2] Aktualne działania rewitalizacyjne w Bydgoszczy prowadzone są w oparciu o założenia zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy na lata 2007-2015 (LPR-B)[3].

Zarząd Województwa podzielił pulę środków o które będzie można się ubiegać w ogłaszanych konkursach na działania rewitalizacyjne odgórnie. Bydgoszczy przypadło 19 304 427 euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast. Władze miasta zdecydowały na wydzielenie z tego 10 mln zł na potrzeby tzw. beneficjentów zewnętrznych. W ten sposób umożliwiono aplikowanie o środki z RPO WK-P spółdzielniom, wspólnotom mieszkaniowym, NGO, przedsiębiorcom, jednostkom edukacyjnym i innym instytucjom spoza kręgu jst.

 

LPR-B został sporządzony przez Miejską Pracownię Urbanistyczną oraz Urząd Miasta Bydgoszczy - Wydział  Rozwoju  i Strategii  Miasta (WRS). Metodologia opracowania tego dokumentu opierała się na dotychczasowych doświadczeniach oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej dot. sporządzania LPR. Prezydent Miasta Bydgoszczy powołał Koordynatora do spraw rewitalizacji – Operatora Lokalnego Programu Rewitalizacji, który kierował Zespołem sporządzającym LPR-B. Powołano także Zespół Zadaniowy d.s. Lokalnego Programu Rewitalizacji. W jego skład weszli przedstawiciele służb miejskich, Rady Miasta oraz instytucji których zadania wiążą się z LPR-B np. policji lub stowarzyszeń właścicieli nieruchomości. Prace nad tym dokumentem można podzielić na dwa etapy. Pierwszy polegał na delimitacji obszaru objętego LPR-B (obszarów kryzysowych/wsparcia). Drugi wyłonienie przedsięwzięć typowanych do realizacji w ramach LPR-B. Przeprowadzono także konsultacje społeczne. Analizie poddano 42 obszary - jednostki urbanistyczne. Do wsparcia zakwalifikowało się Śródmieście (sfera użyteczności publicznej) oraz Osiedla: Leśne, Wyżyny i Kapuściska (sfera mieszkalnictwa).

Procedura naboru projektów beneficjentów zewnętrznych została zatwierdzona zarządzeniem nr 816/08 Prezydenta Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 r. W oparciu o ten dokument został rozpisany konkurs na najlepsze projekty zewnętrzne, który trwał do 30 stycznia 2009 r. W rezultacie w LPR-B znalazło się na liście podstawowej 9 projektów z terenu Śródmieścia oraz 17 projektów z zakresu mieszkalnictwa. Dodatkowo na liście podstawowej znalazło się 9 projektów miejskich z terenu Śródmieścia.

 

Aktualnie w LPR-B na liście podstawowej znajduje się 15 projektów (9 projektów miejskich oraz 6 przedsięwzięć beneficjentów zewnętrznych) z terenu Śródmieścia oraz 12 projektów z zakresu mieszkalnictwa (wszystkie beneficjentów zewnętrznych). Łączna wartość całkowita projektów wynosi 145 364 548,76 zł, z czego wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego równa się 69 956 047,60 zł.

 

Beneficjenci zewnętrzni, realizujący projektu w ramach LPR-B, zobowiązani są do sprawozdawczości kwartalnej dot. realizacji inwestycji. Projekty miejskie prowadzone są przez WRS – koordynatora rewitalizacji oraz Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP) – po złożeniu aplikacji kopia sprawozdania kwartalnego trafia do WRS. WRS jest odpowiedzialny za koordynację i monitoring LPR-B.

 


[1] Uchwała nr XLIII/914/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Bydgoszczy. Aktualizacja: Uchwała nr LIV/1077/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2005r. w sprawie uzupełnienia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Bydgoszczy

[2] Uchwała nr LXXIV/1420/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2006r  w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego.

[3] Dnia 24 czerwca 2009 Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła uchwałą nr XLIX/728/09 Lokalny Program rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy na lata 2007-2015. Aktualizacja LPR-B: Uchwała nr LXVI/1018/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy na lata 2007-2015: Uchwała nr XIII/170/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy na lata 2007-2015.

 

Zrealizowane projekty

 

Wyspa Młyńska w Bydgoszczy

Wyspa Młyńska w Bydgoszczy to unikatowy układ przestrzenno-krajobrazowy, objęty w całości ochroną konserwatorską. Ten obejmujący 6,5 ha teren jest jednym z najbardziej malowniczych zakątków Bydgoszczy. Wyspa Młyńska była miejscem intensywnej działalności przemysłowej. Miała tu swoja lokalizację mennica, młyny i spichrze. Przez lata następowała degradacja tego miejsca zarówno pod kątem przyrodniczym, jak i architektonicznym. Chcąc temu zapobiec Władze Miasta w 2005 r. objęły ten teren Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy oraz opracowano długoletni i czteroetapowy program „Rewitalizacji zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”. Miejsce to stanowi dziś wizytówkę miasta.

 

Projekt:

Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy w celu rozwoju przedsiębiorczości

Program:

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet III: Rozwój lokalny, Działanie 3.3.: Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałanie 3.3.1.: Rewitalizacja obszarów miejskich

Wartość projektu:

12 107 332 zł.

 

Wartość dofinansowania:

2 768 400 zł.

Okres realizacji:

2006-2007

Działania

Stworzenie Centrum Pracy i Przedsiębiorczości w odnowionym zabytkowym budynku przy ul. Mennica 6;

Trzy przeprawy piesze łączące Wyspę m.in. z Operą Nova;

Odtworzenie cieku wodnego tzw. międzywodzia

 

Projekt:

Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy

Program:

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach priorytetu Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast

Wartość projektu:

21 191 964,68 zł

Wartość dofinansowania:

 

9 544 364,10 zł

Okres realizacji:

2006-2009

Działania

Renowacja i adaptacja na cele działalności Muzeum Okręgowego  im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zabytkowego kompleksu 5 budynków:

Biały Spichrz – gromadzenie i eksponowanie zbiorów z zakresu archeologii, siedziba pracowni naukowej i dydaktycznej;

Kamienica przy ul. Mennica 4 – stworzenie Europejskiego Muzeum Pieniądza;

Czerwony Spichrz – gromadzenie i eksponowanie sztuki współczesnej;

Domek Młynarza  - punkt informacyjno-recepcyjny zespołu muzealnego, czytelnia, bufet, pomieszczenia socjalne;

Kamienica przy ul. Mennica 7 „Dom Leona Wyczółkowskiego” – pomieszczenia wystawiennicze, edukacyjne oraz magazynowe.

 

Projekt:

Wyspa Młyńska III etap – Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś Priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast

Wartość projektu:

26 985 201,36 zł

Wartość dofinansowania:

 

16 046 062,77 zł

Okres realizacji:

2008-2011

Działania

 Budowa ciągów komunikacyjnych pieszych i rowerowych;

Przebudowa umocnień nabrzeża oraz zagospodarowanie terenów zielonych;

Budowa obiektów małej architektury m.in. placu zabaw oraz amfiteatru;

Budowa trafostacji, sieci elektroenergetycznych i systemu oświetlenia.

 

Projekt:

Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś Priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.1 rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast

Wartość projektu:

19 427 850,00 zł

Wartość dofinansowania:

 

5 685 999,99 zł

Okres realizacji:

2008-2012

Działania

Rozbiórka istniejących 3 budynków stanowiących zaplecze klubu sportowego „ZAWISZA” i rekultywacja terenu;

Budowa przystani z bazą noclegową oraz z zapleczem gastronomicznym;

Przebudowa nabrzeża do cumowania jednostek pływających, wraz z punktem serwisowym do czerpania wody, ładowania akumulatorów, składowania i segregacji nieczystości i odpadów stałych;

Budowa pomostów rekreacyjnych, utwardzenie gruntu pod miejsca parkingowe oraz budowa ścieżek pieszych i rowerowych.

 

Inne przykładowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy

 

Teren na którym znajduje się Muzeum położony jest w sosnowym lesie na byłym terenie zakładów ZACHEM. Na tym terenie znajdują się obiekty różnej wielkości stanowiące pozostałości po zakładach produkcji nitrogliceryny funkcjonujących podczas II wojny światowej. Obiekty całkowicie pozbawione są urządzeń i instalacji, których demontaż miał charakter rabunkowy.

Projekt dotyczy rewaloryzacji historycznego, jednorodnego zespołu obiektów poprzemysłowych na cele kulturalne i turystyczno - edukacyjne, poprzez utworzenie

unikatowego skansenu architektury przemysłowej i muzeum zakładów zbrojeniowych w wybranych obiektach, związanych z procesem technologicznym wytwarzania nitrogliceryny.

 

Projekt:

Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy

Program:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.2. Adaptacja do nowych funkcji społeczno - gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych

Wartość projektu:

9 000 000,00 zł

Wartość dofinansowania:

 

5.372.580,10 zł.

Okres realizacji:

2009-2010

Działania

Prace remontowo-adaptacyjne 8 budynków fabrycznych w strefie NGL Betrieb pod kątem przystosowania dla funkcji ekspozycyjnych;

Remont tuneli podziemnych i nadziemnych łączących budynki;

Prace instalacyjne polegające na m.in. remoncie sieci kanalizacyjnej i trafostacji, wykonania instalacji kotłowni olejowej dla zasilania c.o. budynku przeznaczonego na administrację obiektu oraz sieci teletechnicznej dla monitoringu terenu;

Zagospodarowanie terenu wokół budynków, obejmujące odbudowę drogi dojazdowej, budowę 10 miejsc parkingowych oraz ścieżek pieszych, aranżację zieleni, montaż elementów małej architektury, instalację lamp oświetleniowych;

Wyposażenie obiektów w nowoczesną infrastrukturę muzealną (stanowiska audiowizualne, komputerowe, interaktywne) oraz eksponaty muzealne.

 

Miejskie Centrum Kultury

 

Miejski Ośrodek Kultury (MOK) istnieje od 1988 r. Ta prężnie działająca instytucja skupia życie artystyczne miasta organizując koncerty, spektakle, wystawy czy odczyty. MOK od lat zmaga się z problemami lokalowymi. Zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania MOK-u i jego przekształcenia w nowoczesne Miejskiego Centrum Kultury. Odpowiednią lokalizacją dla instytucji jest budynek dawnego kina Orzeł w Bydgoszczy przy ul. Marcinkowskiego 12/14. Historia kompleksu budynków sięga początku XX wieku. Autorem projektu kamienicy był Fritz Weidner. Była to jedna z pereł secesji bydgoskiej. Od początku swego istnienia budynek związany był z szeroko pojętą kulturą.

 

Projekt:

 

Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś Priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.1 rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast

Wartość projektu:

10 152 621,15 zł (koszty kwalifikowane: 9 000 000,00 zł)

Wartość dofinansowania:

 

5 850 000,00 zł

Okres realizacji:

2008-2011

Działania

Przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego 12-14 w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury;

Zagospodarowania terenu wokół budynku;

Budowa miejsc parkingowych;

Montaż 14 urządzeń monitoringu wizyjnego;

Wymiana wszystkich niezbędnych instalacji: elektrycznej, oświetleniowej, ogrzewania za pośrednictwem istniejącego węzła cieplnego jednofunkcyjnego, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, wodociągowej, telekomunikacyjnej, alarmowej oraz przeciwpożarowej.

 

 www.bydgoszcz.pl

 

Przygotowała: Sandra Dytłow

 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego