Home Bank wizyt studyjnych Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski

Gorzów Wielkopolski

 

O mieście

Gorzów Wielkopolski jest miastem na prawach powiatu położonym w województwie lubuskim. Zajmuje powierzchnię około 86 km2 i jest miastem o największej liczbie mieszkańców w województwie - zamieszkuje go 125,3 tys. osób. 

Początki miasta sięgają XIII w – prawa miejskie zyskało prawdopodobnie w 1257 r.

Miasto położone jest w Kotlinie Gorzowskiej nad Wartą u ujścia Kłodawki. Ponad 180 ha zajmują wody, tj.: Warta z Kłodawą, Kanał Ułgi, dwa naturalne zbiorniki wodne przy ul. Emilii Plater i ul. Błotnej oraz jeden zbiornik pochodzenia antropogenicznego w Parku Wiosny Ludów.

Ze względu na położenie blisko zachodniej granicy stanowi on ważny węzeł komunikacyjny. W mieście krzyżują się drogi łączące państwa Europy południowej ze Skandynawią oraz państwa Europy zachodniej i wschodniej. Istnieją również połączenia wodne przez Wartę z Poznaniem, przez Noteć i Kanał Bydgoski z portami rzecznymi nad Wisłą oraz przez Wartę i Odrę ze Szczecinem na północy i Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym na południu.

 

Rewitalizacja w mieście

 

Przyjęty 24 lutego 2010 r. „Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych - miejskich, poprzemysłowych i  powojskowych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2010 – 2015” jest kontynuacją poprzedniego programu „Program Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych – miejskich, przemysłowych i powojskowych Gorzowa Wielkopolskiego” przyjętego w 2004 r.

 

Planowane przedsięwzięcia będą nastawione głównie na poprawę warunków bytowych mieszkańców zdegradowanych obszarów, poprawę stanu infrastruktury komunikacyjnej, zbudzenie ruchu turystycznego dzięki realizacjom  projektów dotyczących zabytkowych obiektów oraz instytucji kulturalnych, a także wzbudzenie aktywności społecznej, poczucia wspólnoty wśród mieszkańców dzięki realizacjom projektów społecznych.

  

W ramach poprzedniego programu miasto zrealizowało następujące zadania:

Lp.

Nazwa zadania

Okres realizacji

Koszt zadania

w tys. zł

Wykonanie w %

 

1.

Rewitalizacja historycznej zabudowy miasta: 146 budynków (9 kwartałów)

2005- 2009

54 312

20

 

2.

Rewitalizacja zabytkowej ulicy Dworcowej i Wodnej

2004- 2009

20 000

0

 

3.

Likwidacja barier architektonicznych

2004- 2009

4 230

70

 

4.

 

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami w Śródmieściu w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.

2004- 2009

15 000

20

 

5.

 

Budowa nowych mieszkań: zabudowa plombowa, wykorzystanie poddasza, odzyskanie i uporządkowanie terenów wewnątrz kwartałów pod nowe inwestycje

2004- 2009

43 800

10

 

6.

 

Wprowadzenie lokali użytkowych na parterach i w piwnicach budynków rewitalizowanego obszaru

2004- 2009

14 600

10

 

7.

 

Modernizacja infrastruktury ulic: systemy parkingów, nawierzchnia jezdni, chodniki, oświetlenie, sygnalizacja świetlna

2004- 2009

120 000

30

 

8.

Budowa terenów rekreacyjnych wzdłuż Kłodawki

2004- 2009

150

20

 

9.

 

Modernizacja infrastruktury i zagospodarowanie otoczenia obiektów zabytkowych tj.: Pałac Ślubów, Grodzki Dom Kultury, park Wiosny Ludów.

2004- 2009

1 200

60

 

10.

 

Zabezpieczenie puli mieszkań rotacyjnych i zamiennych oraz systemu przekwaterowywania na okres rewitalizacji

2004- 2009

0

0

 

11.

Przeniesienie targowiska z ulicy Nadbrzeżnej na ulicę Witosa

2004- 2006

5 000

100

12.

Wspieranie rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw poprzez preferencyjne systemy opłat i podatków lokalnych

2004-2009

 

90

 

13.

 

Systemy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, walki z patologiami społecznymi, tworzenia równych szans oraz zapobiegania zjawisku bezrobocia i bezdomności

2004- 2009

4 572

100

 

14.

 

Aktywizacja środowisk dziecięcych i młodzieżowych przy współpracy z instytucjami kulturalno - oświatowymi i organizacjami pozarządowymi

2004- 2009

690

100

 

15.

 

Stworzenie systemu grantów, szczególnie dla organizacji działających na obszarach objętych rewitalizacją

2005- 2009

2 314

100

 

17.

Remonty boisk szkolnych

2004- 2009

8 000

80

 

18.

Public relations Programu rewitalizacji

2004- 2009

24

20

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2010-2015

 

Do planowanych działań rewitalizacji w latach 2004-2009 na obszarach poprzemysłowych i powojskowych należą:

 

Lp.

Nazwa zadania

Okres realizacji

Koszt zadania

w tys. zł

Wykonanie

w %

 

1.

 

Realizacja II etapu Inkubatora Przedsiębiorczości Lubuskiej Fundacji Zachodnie Centrum Gospodarcze

w Gorzowie Wlkp.

2005-2006

1 808

90

 

2.

 

Działania dotyczące budowy na terenie byłego Ursusa na Zawarciu infrastruktury społecznej,

kulturalnej, turystycznej i komercyjnej:

obiekty użyteczności publicznej

2004-2009

Brak szacunku

-

 

3.

 

Działania dotyczące budowy na terenie byłego Stolbudu na Zawarciu infrastruktury

2004-2009

7 200

50

 

4.

 

Budowa na terenie byłego Stolbudu na Zawarciu targowiska hurtowego – infrastruktura handlowa

2004-2009

1 740

50

 

5.

Przebudowa ulicy Grobla

2004-2009

28 000

90

 

6.

 

Modernizacja infrastruktury ulic terenów

poprzemysłowych Zawarcia: kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni, chodniki, oświetlenie,

2004-2009

5 000

50

 

7.

Adaptacja i remont budynku byłej stołówki wojskowej przy ul. Chopina na aulę PWSZ

2004-2009

Brak szacunku

-

 

8.

Stworzenie nowoczesnej biblioteki naukowej

w budynku pokoszarowym przy ul. Chopina.

2004-2009

4 500

100

 

9.

 

Adaptacja budynków pokoszarowych

przy ul. Myśliborskiej na akademiki

(w tym również dla osób niepełnosprawnych)

oraz utworzenie akademickiego centrum

rehabilitacji sportowej i odnowy biologicznej

2004-2009

9 820

100

 

10.

Adaptacja budynku pokoszarowego

przy ul. Myśliborskiej na cele Starostwa Powiatowego

2004-2009

200

100

 

11.

Modernizacja krajobrazu chronionego Wieprzyce (obszar przekształcony na Rezerwat przyrody w roku )

2004-2009

450

50

 

12.

 

Działania dotyczące uruchomienia

finansowych mechanizmów wsparcia:

fundusz poręczeń kredytowych,

fundusz pożyczkowy, dotacje na rozpoczęcie

działalności gospodarczej lub finansowanie

pomostowe dla nowo powstałych MSP

2004-2009

Brak szacunku

-

 

13.

 

Działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, tworzenia równych szans

oraz zapobieganiu zjawisku bezrobocia

2004-2009

Brak szacunku

-

 

14.

Kształcenie na poziomie wyższym, rozwój nowych form i kierunków kształcenia

2004-2009

Brak szacunku

-

 

15.

Likwidacja barier architektonicznych, dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych

2004-2009

Brak szacunku

-

 

16.

 

Rozwój infrastruktury technicznej:

adaptacja pomieszczeń, systemy wentylacji i rekuperacji, monitoring oraz oświetlenie

2004-2009

Brak szacunku

-

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2010-2015

 

Link do strony internetowej

http://www.bip.gorzow.pl/?k=673

 

Przygotowała: Małgorzata Szybińska

 

 

 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego