Inowrocław

O mieście

 

Inowrocław w swoich, obecnych granicach administracyjnych, zajmuje łącznie powierzchnię blisko 33 kilometrów kwadratowych zaś liczba jego mieszkańców nie przekracza 75 tyś. osób. Jest położone w środkowo-zachodniej części kraju w Województwie Kujawsko-Pomorskim nizinie kujawskiej.

 

Nazywane jest też Stolicą Kujaw Zachodnich o ponad 800 lat liczącej bogatej historii. Ma charakter uzdrowiskowo- przemysłowy, gdzie znaczną jego część zajmuje właśnie dzielnica uzdrowiskowa z Parkiem Uzdrowiskowym nazywanym „Solankami”, który ma ponad 80 ha powierzchni. Inowrocław jest jednym z trzech nizinnych uzdrowisk w Polsce o ponad 135 letniej niezwykłej historii.

 

Miasto należy do pięciu największych miast w województwie i znajduje się w bliskiej odległości od obu stolic Regionu Kujawsko-Pomorskiego jakimi są Bydgoszcz i Toruń. Jest też siedzibą władz samorządowych Powiatu Inowrocławskiego, który skupia łącznie dziewięć gmin. Inowrocław położony jest na skrzyżowaniu głównych szlaków drogowych ze Wschodu na Zachód Europy oraz z Północy na Południe kraju. Do niedawna był także bardzo znaczącym węzłem kolejowym łączącym Śląsk z portami w Gdańsku i Gdyni.

 

Rewitalizacja w mieście

 

Na postawie stosownych decyzji Rady Miejskiej w tym głównie w oparciu o przyjęty Uchwałą NR XXXIII/464/2009 z dnia 27 maja 2009 r. Lokalny Program Rewitalizacji, Miasto Inowrocław realizuje własne projekty o charakterze rewitalizacyjnym, które sytuowane są na trzech obszarach wsparcia określonych w oparciu o przesłanki wskaźnikowe stanowiące podstawę do delimitacji takich obszarów. Celem strategicznym jaki został określony i wskazany w tym dokumencie, jest założenie stymulowania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz poprawa warunków życia mieszkańców miasta.

 

Zrozumiałe jest, więc że podstawowymi celami, dla których przedsięwzięcia rewitalizacyjne w naszym mieście zostały podjęte, są oczywiście potrzeba odnowy przestarzałej infrastruktury miejskiej, nadanie nowego charakteru architektoniczno-urbanistycznego centrum miasta oraz nowej jakości m.in. zorganizowanym terenom zielonym w mieście czy wreszcie próba „uruchomienia” procesów zmierzających do ożywienia gospodarczego a także wzrostu aktywności społecznej w jej najlepszym pojęciu.

 

Nie bez znaczenia jest tu również dążenie do podniesienia na wyższy poziom walorów estetycznych i funkcjonalnych miasta przy zachowaniu bogatego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Jak też zwiększenie ekspozycji najciekawszych fragmentów Inowrocławia mających na celu wzbudzenie większego zainteresowania miastem zarówno samych mieszkańców a także kuracjuszy, turystów czy wreszcie potencjalnych inwestorów.

Praktycznie proces rewitalizacyjny zapoczątkowany został późną jesienią 2009 roku i głównie finansowany jest  z pożyczek, kredytów bankowych oraz obligacji komunalnych uruchamianych przez samorząd miasta oraz współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej będących w dyspozycji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tam też Decyzją Zarządu Województwa zapisano dla naszego miasta kwotę 17 723 903,73 zł tj. 70% kosztów całkowitych, kwalifikowanych na realizację projektowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

 

Stąd też ta spora różnorodność realizowanych projektów rewitalizacyjnych, których zaproponowano łącznie siedem, a pośród nich:

 

1. Centrum Sztuki - adaptacja kamienicy w centrum Miasta

Projekt obejmuje kompleksowy remont zabytkowej kamienicy przy ul. Kasztelańskiej 22. (wartość projektu 3 205 236, 16 zł)

 

2. Adaptacja pomieszczeń Muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu

Przeprowadzono kompleksowy remont pomieszczeń po Muzeum im. Jana Kasprowicza, i remontu budynku Teatru Miejskiego na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury (byłego IDK). (wartość projektu 3 686 069, 96 zł)

 

3.   Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum miasta Inowrocławia

Przeprowadzono prace modernizacyjnych na płycie Rynku miasta, Placu Klasztornym, Skwerze Leona Wyczółkowskiego i Obrońców Inowrocławia. Projekt zakładał również przebudowę ulic: Wałowej, Św. Ducha, ul. Królowej Jadwigi, Jana Kilińskiego. (wartość projektu 11 756 959, 24 zł)

 

4.   Integracja zawodowa i społeczna mieszkańców

W pomieszczeniach po byłym Powiatowym Urzędzie Pracy, przejętych przez Miasto, powstały tymczasowe pomieszczenia lokalowe dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz zostanie utworzony Klub Integracji Społecznej. (wartość projektu 2 908 009, 11 zł)

 

5.    Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie - utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy

Projekt zakłada utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku przy ulicy Św. Ducha 90. (wartość projektu 2 502 065, 63 zł)

 

6.   Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport na Osiedlu Błonie w Inowrocławiu. (wartość projektu 1 015 967, 48 zł)

Projekt zakładał budowę placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego, modernizację boiska szkolnego SP nr 16 wraz z przebudową  drogi dojazdowej do szkoły.

 

7.   Poprawa systemu bezpieczeństwa osób mieszkających przy ul. Pakoskiej i Magazynowej

Projekt obejmuje montaż kamery, budowę oświetlenia w ciągu ul. Pakoskiej wraz z wykonaniem oświetlenia na kładce pakoskiej, stworzenie małego placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców. (wartość projektu 245 554, 89 zł)

 

Można uznać, że wizytówką miasta Inowrocławia w zakresie realizacji procesów rewitalizacyjnych jest projekt nr 3. Powodem tego jest m.in. fakt, iż jego realizacja objęła samo centrum Inowrocławia, które stanowi tzw. Miasto lokacyjne oraz dwa zorganizowane tereny zielone o dużym znaczeniu rekreacyjnym oraz wizerunkowym, usytuowane w niedalekiej odległości od centrum. Dlatego bardzo chętnie odwiedzane nie tylko przez mieszkańców.

Być może zrealizowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne przyczynią się np. do nowej, bardziej aktywnej roli centrum Inowrocławia albo też spowodują powstanie efektu synergii czyli wywołają impuls do działania m.in. pośród właścicieli kamienic na rzecz ich kompleksowej renowacji.

 

Link do strony internetowej:

http://www.inowroclaw.pl/strona-264-Inwestycje_miejskie_wspolfinansowane_ze_srodkow_Unii_Europejskiej_Rewitalizacja_Miasta_Inowroclawia_.html

 

Przygotował:

Ryszard Rosiński

 

 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego