Nałęczów

O mieście

 

Miasto Nałęczów (dawniej Nałęczów-Zdrój) jest położone w województwie lubelskim, w powiecie puławskim, gminie miejsko-wiejskiej Nałęczów, której jest siedzibą. Leży w granicach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego i jest częścią trójkąta turystycznego: Puławy - Kazimierz Dolny - Nałęczów.

 

Początki miasta sięgają przełomu VIII i IX w. – wówczas miejscowość nazwana była Bochotnicą. Nazwa Nałęczów została przyjęta przez Stanisława Małachowskiego (starostę wąwolnickiego), który w 1772 r. zakupił tereny wsi. Nazwa pochodzi od noszonego przez jego ród herbu Nałęcz.

 

Na początku XIX w. odkryto tu lecznicze właściwości miejscowych wód i ówczesny właściciel Michał Górski przekształcił Nałęczów w ośrodek leczniczo-kulturalny, który w niedługim czasie zyskał znaczną popularność. Kuracjuszami Nałęczowa byli m.in. Stefan Żeromski, Bolesław Brus oraz Henryk Sienkiewicz. Obecnie Nałęczów przyciąga pisarzy, artystów, muzyków i postaci świata nauki. Nałęczów otrzymał prawa miejskie w 1963 r.

 

Głównymi atrakcjami turystycznymi miasta jest położony w dolinie rzeki Bochotniczanki zabytkowy Park Zdrojowy z sanatoriami, Pałacem Małachowskich i Zdrojową Pijalnią wód, w której znajduje się palmiarnia. W sąsiedztwie parku znajdują się zabytkowe wille oraz obiekty w stylu zakopiańskim. Ponadto w Nałęczowie działają sanatoria, domy wczasowe, szpital uzdrowiskowy, a także ośrodki odnowy biologicznej.

 

Niestety miasto, a zwłaszcza jego centrum, w ciągu ostatnich 50-lat ulegało degradacji, której przyczyną było nie dofinansowanie i brak odpowiedniego planowania. Odbiła się ona negatywnie na gospodarkę, turystykę, środowisko jak i samych mieszkańców.

 

 

Rewitalizacja w mieście

 

Rewitalizacja miasta Nałęczów prowadzona jest w oparciu o Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2007-2015 wprowadzony uchwałą Nr XLI/305/10 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30 września 2010 roku. Program jest podzielony na dwa podokresy programowania: lata 2007-2010 oraz 2011-2015.

 

Planowane działania w tym okresie zostały podzielone na trzy rodzaje: przestrzenne, gospodarcze  i społeczne.

 

Do projektów inwestycyjnych programu rewitalizacji miasta Nałęczów należą:

 

  1. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów centrum Nałęczowa 2007-2012 (wartość projektu: 8 830 000 PLN, środki UE: 6 622 500 PLN).

 

Do głównych celów projektu można zaliczyć: rozwój inicjatyw lokalnych; zwiększenie atrakcyjności Nałęczowa jako miasta turystyczno-zdrojowego i promocja miasta; przywrócenie historycznego charakteru kurortowego terenom, budynkom i obiektom poddawanym rewitalizacji; przywrócenie i wzmocnienie funkcji pozwalających na rozwój gospodarczy, kulturowy, artystyczny i sportowy mieszkańców i turystów realizujących swoje cele w centrum miasta; rozwój przedsiębiorczości usługowo- handlowej skierowanej do obsługi ruchu turystycznego; poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów; likwidacja bezrobocia w regionie i utworzenie 20 miejsc pracy; rewitalizacja terenów poprzemysłowych w centrum miasta oraz poprawa warunków mieszkaniowych ludności (modernizacja mieszkań komunalnych).

 

  1. Rewitalizacja zabytkowego budynku „Ochronki” 2008-2012 (wartość projektu: 1 377 000 PLN, środki UE: 964 000 PLN)

 

Program ma na celu całkowitą rewitalizację zdegradowanego, zabytkowego budynku
i jego otoczenia, przywrócenie jego funkcji użytkowych, rekonstrukcję ogrodzenia
i terenów zielonych, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Nałęczowa i regionu lubelskiego, likwidację bezrobocia w regionie oraz utworzenie 3 miejsc pracy.

 

  1. Rewitalizacja zabytkowego „Parku Zdrojowego” 2012-2013 (wartość projektu: 3 000 000 PLN, środki UE: 2 250 000 PLN)

 

Celem projektu jest poprawa standardu, warunków leczenia i wypoczynku kuracjuszy i turystów, utworzenie ekologicznego obszaru do aktywnego wypoczynku mieszkańców i gości Nałęczowa, rewitalizacja zdegradowanych terenów zielonych, przywrócenie funkcji przyrodniczych i estetycznych zabytkowego terenu oraz zagospodarowanie nowych zaniedbanych przestrzeni parkowych.

 

  1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 2009-2013 (wartość projektu: 31 150 000 PLN, środki UE: 23 350 000 PLN) inwestycja została umieszczona na liście projektów kluczowych dla Województwa Lubelskiego.

 

Celem projektu jest redukcja poziomu zanieczyszczeń wód gruntowych i gleby, ochrona zasobów unikalnych mineralnych wód nałęczowskich, poprawa warunków sanitarnych uzdrowiska oraz redukcja stężenia zanieczyszczeń.           

 

  1. Budowa kompleksu rekreacyjnego pn. „Park Wodny Termy Nałęczowskie EURO SPA 2012, 20110-2013 (wartość projektu: 80 000 000 PLN, środki UE: 39 000 000 PLN)

 

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności Nałęczowa jako bazy turystycznej, rekreacyjnej i leczniczej, promocja miasta, utworzenie 30 nowych miejsc pracy oraz zagospodarowanie zdegradowanych terenów zielonych.

 

Link do strony internetowej

http://naleczow.pl/

 

Przygotowała:

 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego