Olsztyn

Olsztyn

 

O mieście

 

Olsztyn jest największym miastem oraz stolicą województwa warmińsko-mazurskiego.  Stanowi główny ośrodek gospodarczy, edukacyjny i kulturowy oraz siedzibę władz i instytucji regionu. Jest również miastem centralnym aglomeracji olsztyńskiej. Miasto liczy przeszło 176 tyś. mieszkańców, a jego obszar wynosi ponad 88 km2.

 

Województwo warmińsko-mazurskie cechuje słaba dostępność komunikacyjna głównie ze względu na peryferyjne położenie regionu wobec głównych korytarzy transportowych, a także z uwagi na gęstość i jakość sieci komunikacyjnej.

 

Miasto cechuje bardzo duża powierzchnia wód – stanowią one 9,6% jego powierzchni. Olsztyn posiada również duży potencjał turystyczny, choć nadal jednak niewykorzystany. Samo miasto jak i jego okolice są regionem szczególnie atrakcyjnym dla osób uprawiających turystykę pieszą, kajakową jak i rowerową.

 

Olsztyn może również poszczycić się ponad 422 zabytkami architektury, z których 388 posiada indywidualną decyzję o wpisie do rejestru zabytków, a pozostałe 42 to zabytkowe budynki wchodzące w skład 4 zespołów urbanistycznych ujętych w rejestrze jako zabytkowe zespoły. Ponadto w rejestrze zabytków Olsztyna figurują cmentarze oraz założenia parkowe.

 

Rewitalizacja w mieście

 

Rewitalizacja miasta prowadzona jest w oparciu o Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007-2015. Dokument ten jest zgodny z planami zagospodarowania przestrzennego (które obejmują ok. 44,4% powierzchni miasta) oraz wpisuje się w politykę regionalną szczebla lokalnego.   

W 2010 r. po raz pierwszy odbyły się konsultacje społeczne. Założona została wówczas Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Olsztyn, która umożliwia mieszkańcom zapoznanie się z projektami rewitalizacyjnymi jaki wyrażenie swoich uwag.

 

Do najważniejszych zrealizowanych projektów w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji miasta Olsztyn należą:

 

1. Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie

całkowita wartość projektu: 10 000 000 zł

poziom dofinansowana projektu: 70%

kwota dofinansowania: 7 000 000 zł

lata realizacji projektu: 2008-2011

Program obejmuje trzy zadania: przebudowę Placu Jana Pawła II, rewitalizację obszaru pomiędzy Starym Miastem a Ratuszem oraz przebudowę Placu Solidarności.

 

2. Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia – budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie

całkowita wartość projektu: 16 057 095 zł

poziom dofinansowana projektu: 70%

kwota dofinansowania: 10 000 000 zł

lata realizacji projektu: 2009-2013

Budowa parku centralnego obejmuje: wykonanie nasadzeń, budowę wejść do parku, ciągów komunikacji pieszej i rowerowej, budowę tarasów widokowych, odprowadzenia wód opadowych z ciągów komunikacyjnych, porządkowanie brzegów rzeki Łyny, zakup wyposażenia parkowego, budowę oświetlenia parkowego, budowę sieci wodno-kanalizacyjnej, budowę kładek przez rzekę Łynę oraz zainstalowanie systemu monitoringu.

W ramach rewaloryzacji Parku Miejskiego Podzamcze zbudowany zostanie plac zabaw dla dzieci, zagospodarowana zieleń, przebudowana istniejąca fontanna i mostki przez Łynę. Wymienione będą ławki parkowe, przebudowane chodniki i oświetlenie. Ponadto wykonane zostanie powierzchniowe odwodnienie terenu.

 

3. Rewitalizacja Śródmieścia- zagospodarowanie placu na cele publiczne

całkowita wartość projektu: 40 000 000 zł

poziom dofinansowana projektu: 50%

kwota dofinansowania: 20 000 000 zł

lata realizacji projektu: 2010-2013

Program dotyczy placu pomiędzy kwartałem ul. Wyzwolenia, M.C. Skłodowskiej, Ratuszowej oraz Pl. Jana Pawła II.

 

4. Rewitalizacja Placu Konsulatu Polskiego

całkowita wartość projektu: 1 370 000 zł

poziom dofinansowana projektu: 70%

kwota dofinansowania: 9 590 000 zł

lata realizacji projektu: 2010-2012

 

Link do strony internetowej:

http://www.konsultacje.olsztyn.eu

 

Przygotowała: Małgorzata Szybińska

 

 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego