Przemyśl

O mieście

 

Przemyśl należy do najstarszych i najpiękniejszych polskich miast. Położony jest we wschodniej części Województwa Podkarpackiego u wrót Bieszczadów, w odległości ok. 78 km na południowy wschód od Rzeszowa i 12 km na zachód od granicy państwowej z Ukrainą. Miasto jest doskonałą bazą wypadową dla podróżujących w Bieszczady, do krajów Europy Wschodniej i na Bałkany.

Przemyśl jest zaliczany do największych atrakcji turystycznych Podkarpacia. Pamiątki wielkiej, europejskiej historii oraz bliskość dawnych polskich Kresów przyczyniły się do tego, że miasto posiada największą liczbę obiektów zabytkowych na terenie województwa podkarpackiego. Na niewielkiej przestrzeni zachowały się pozostałości budowli obronnych z przełomu XIX i XX wieku: mury obronne oraz zespół fortyfikacji Twierdzy Przemyśl. W obrębie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków województwa podkarpackiego znajdują się dzieła architektury, tj. m. in.: Archikatedra, Zamek Kazimierzowski, zespoły klasztorne Karmelitów, Karmelitanek, Reformatów, Benedyktynek, kościoły Franciszkanów, Salezjanów, rynek wraz z zespołem kamienic przyrynkowych, zespoły parkowe, i inne, wpisane indywidualnie do rejestru zabytków. Ponadto wśród historycznej zabudowy miasta znajduje się wiele cennych historycznie i architektonicznie budynków, figurujących w gminnej ewidencji zabytków, wskazanych do objęcia ochroną konserwatorską. Dodatkowo unikalne walory historyczne oraz turystyczno-krajoznawcze posiadają, znajdujące się w okolicach miasta: zespół zamkowo-parkowy w  Krasiczynie, sanktuarium odpustowe w Kalwarii Pacławskiej, pozostałości Twierdzy Przemyśl i Arboretum w Bolestraszycach.

 

Rewitalizacja w mieście

 

Prace nad pierwszym „Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Przemyśla” rozpoczęły się w 2004r. i zakończone zostały podjęciem Uchwały Nr 84/2005 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 12 maja 2005r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla.

W związku z nowym okresem programowania UE w 2009 r. rozpoczęły się prace nad nowym dokumentem pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015”. Ostatecznie nowy dokument został przyjęty Uchwałą Nr 263/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 2010r.

 

Proces rewitalizacji rozpoczęto w 1999 r. od działań związanych z wymianą nawierzchni ulic Starego Miasta. Całkowity koszt rewitalizacji nawierzchni ulic Starego Miasta w Przemyślu w latach 1999 – 2005 wyniósł prawie  9 mln zł. Wydatki te zostały poniesione w 100% z budżetu miasta.

 

Wraz z naszym przystąpieniem do struktur Unii Europejskiej pojawiła się możliwość ubiegania się o środki finansowe na rewitalizację z budżetu UE. I tak w 2006r. rozpoczęła się realizacja projektów rewitalizacyjnych ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w ramach Priorytetu 3 – Rozwój Lokalny, Działanie 3.3 – Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Poddziałanie 3.3.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich.

 

Obecnie trwają prace przy realizacji dwóch ważnych projektów rewitalizacyjnych dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013:

  1. Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją parku miejskiego.

Wartość ogółem: 17 966 865,90 PLN

Dofinansowanie z EFRR: 10 388 305,61 PLN

 

  1. Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu.

Wartość ogółem: 10 258 781,09 PLN

Dofinansowanie: 6 818 505,19PLN

 

Głównym celem rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze i społeczne na rzecz wzmocnienia potencjału Przemyśla, jako ośrodka miejskiego, poprzez realizację przedsięwzięć przyczyniających się do odnowy przestrzennej, technicznej, społecznej i ekonomicznej wyznaczonych obszarów zdegradowanych.

 

Zrealizowane projekty rewitalizacji

 

1. „Rewaloryzacja Kopca Tatarskiego i Budowa Fortecznej Trasy Turystycznej” – projekt zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3. Rozwój lokalny, Działanie 3.3  Rewitalizacja obszarów miejskich, powojskowych i poprzemysłowych, Poddziałanie 3.3.1 Rozwój obszarów miejskich. Przedmiotem projektu była rewaloryzacja Kopca Tatarskiego i rewitalizacja jego najbliższego otoczenia. W ramach Projektu: wykonano ciągi pieszo – rowerowe utwardzone i nieutwardzone, nowy parking dolny oraz oświetlenie na całym terenie; przebudowano parking górny i drogi dojazdowa do parkingów; wzmocniono koronę i podstawę Kopca Tatarskiego, a także wykonano wiatę piknikową, amfiteatr plenerowy i elementy małej architektury.

 

Link do strony, na której można szczegółowo zapoznać się z projektem: http://www.przemysl.pl/gospodarka/inwestycje/UE/projekty_zrealizowane/823/

 

 2. „Renowacja i adaptacja zabytkowego budynku w Przemyślu z przeznaczeniem na cele kulturalne”- projekt zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3. Rozwój lokalny, Działanie 3.3  Rewitalizacja obszarów miejskich, powojskowych i poprzemysłowych, Poddziałanie 3.3.1 Rozwój obszarów miejskich. Przedmiotem projektu była renowacja i adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Konarskiego 5 w Przemyślu z przeznaczeniem na cele kulturalne. Przeprowadzony remont pozwolił m.in.: zabezpieczyć obiekt przed fizyczną degradacją oraz zwiększył dostępność instytucji kultury dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu wykonano remont dachu i stropodachu, roboty murarskie, roboty posadzkowe, tynki, oblicowania i roboty malarskie wewnątrz budynku, dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wyremontowano zabytkowe drzwi zewnętrzne oraz elewację budynku, dobudowano zewnętrzny szyb windowy oraz wykonano pochylnie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w holu wejściowym, wymieniono oraz przebudowano instalację elektryczną, c.o. oraz wodno-kanalizacyjną, a także wykonano instalację wentylacji sali widowiskowej.

W budynku funkcjonuje samorządowa instytucja kultury: Przemyski Ośrodek Kultury i Nauki ZAMEK.

 

Link do strony, na której można szczegółowo zapoznać się z projektem http://www.przemysl.pl/gospodarka/inwestycje/UE/projekty_zrealizowane/824/

 

3. „Rewitalizacja zabytkowych obiektów przemyskiej starówki” – projekt zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3. Rozwój lokalny, Działanie 3.3  Rewitalizacja obszarów miejskich, powojskowych i poprzemysłowych, Poddziałanie 3.3.1 Rozwój obszarów miejskich. Przedmiotem projektu była rewitalizacja czterech zabytkowych kamienic na terenie Rynku Starego Miasta w Przemyślu (Kazimierza Wielkiego 9, Franciszkańska 14, Rynek 5, Rynek 6). Przeprowadzone remonty pozwoliły m.in.: zabezpieczyć obiekty przed degradacją, miały wpływ na wzrost wartości architektonicznej rewitalizowanych obiektów oraz na upiększenie tkanki urbanistycznej miasta. W ramach projektu wykonano remont elewacji z kolorystyką, roboty izolacyjne, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont ciągów komunikacji ogólnej (Kazimierza Wielkiego 9, Franciszkańska 14) i więźby dachowej z pokryciem (Franciszkańska 14).

 

Link do strony, na której można szczegółowo zapoznać się z projektem http://www.przemysl.pl/gospodarka/inwestycje/UE/projekty_zrealizowane/825/

 

Przygotowała: Beata Bielecka

 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego