Słomniki

Słomniki

 

O mieście

 

Słomniki są miastem w województwie małopolskim, położonym 24 km na północ od Krakowa na obszarze 3,34 km2. Zamieszkuje je 4338 osób. Miasto jest ośrodkiem handlowo-usługowym, w którym wykształcił się drobny przemysł spożywczy i metalowy.

 

Rewitalizacja w mieście

 

Rewitalizacja miasta Słomniki prowadzona jest w oparciu o Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Słomniki na lata 2009-2030 wprowadzony uchwałą Nr XXIV(227)09 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 14 stycznia 2009 roku.

 

Do barier uniemożliwiających rozwój miasta zalicza się zły stan infrastruktury technicznej w zdegradowanych obszarach miasta, zły stan dróg i ulic, duże braki i zły stan infrastruktury społecznej (np. brak przedszkoli, terenów rekreacyjnych, niski poziom opieki zdrowotnej, zaniedbana przestrzeń publiczna), zły stan budynków ze zniszczonymi i brzydkimi elewacjami, wysoki poziom przestępczości, bezrobocie i występujące zjawisko wykluczenia społecznego.

 

Miasto jeszcze przed opracowaniem LPR wykonało zadania, które przyczyniły się do poprawy życia mieszkańców. Były to m.in.:

  • modernizacja wodociągu w Słomnikach przy ul. Rynek,
  • termomodernizacja bloków w Słomnikach przy ulicy Kolejowej,
  • modernizacja oczyszczalni ścieków w Słomnikach,
  • urządzenie skateparku,
  • modernizacja placu targowego w Słomnikach,

 

Zrealizowane projekty w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słomniki

 

Do 2011 r. zrealizowane zostały dwa zadania wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Słomniki:

 

1. Budowa Hali Sportowej w Słomnikach

Hala Sportowa w Słomnikach jest pierwszym certyfikowanym pasywnym budynkiem użyteczności publicznej w Polsce. Jego budowa podniosła efektywność energetyczną miasta, wpisując się w ciąg inwestycji mających na celu zmniejszenie energochłonności budownictwa w mieście. Budynek jest nieinwazyjny w stosunku do środowiska naturalnego, a dodatkowo tani w utrzymaniu.

Realizacja tego projektu przyczyniła się ponadto do wzmocnienia bazy sportowej i kulturalnej miasta oraz stworzyła warunki do czynnego rozwoju, zachęcając do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Parametry Hali Sportowej w Słomnikach pozwalają na organizowanie wydarzeń sportowych, zagospodarowując także część sfery społecznej. Mimo iż hala ma charakter obiektu sportowego, jej budowa przyczyniła się do realizacji szerokiego zakresu celów: społecznych (wyrównanie szans dzieci i młodzieży z gmin oddalonych od dużych ośrodków, zacieśnienie więzi społecznych poprzez stworzenie przestrzeni wspólnej), zdrowotnych (promocja aktywnego stylu życia), ekonomicznych (zwiększenie atrakcyjności miasta dla potencjalnych inwestorów, stworzenie nowych miejsc pracy).

 

2. Budowa przystanku komunikacji miejskiej dla linii łączącej duże osiedle mieszkalne w Słomnikach z Krakowem

 Ponadto planowana jest budowa Integracyjnego Centrum Rozwoju Dziecka, która również zakłada wykorzystanie w nim technologii pasywnej. Centrum będzie pełniło funkcje żłobka, przedszkola oraz świetlicy. Jego celem jest wzmocnienie istniejącej infrastruktury opieki nad małymi dziećmi oraz zwiększenie szans kobiet na aktywne uczestnictwo w rynku pracy, które przy obecnym braku żłobka oraz problemach lokalowych przedszkola (zajmującego dwa odległe budynki), jest istotnym problemem.

 

Zgodnie z Lokalnym Programem rewitalizacji, na wyznaczone w nim zadania przewidziano środki w wysokości 90 810 750  zł., które będą pochodzić w całości ze źródeł publicznych.

 

Przygotowała: Małgorzata Szybińska

 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego