Strumień

O mieście

 

Strumień to urokliwie położona gmina nad rzeką Wisłą, w północnej części powiatu cieszyńskiego. Zamieszkuje ją ponad 12 tys. mieszkańców. Do gminy należą sołectwa: Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Zabłocie i Zbytków oraz miasto Strumień. Przez obecność licznych stawów i zbiorników wodnych Strumień zwany jest także Żabim Krajem.

Przez gminę przebiegają dwie ważne drogi: międzynarodowa do przejścia granicznego w Cieszynie oraz krajowa Katowice – Ustroń - Wisła, popularnie zwana Wiślanką (DK 81). Poza tym rozbudowana jest sieć dróg powiatowych i gminnych. Gmina otoczona jest dużymi miastami. Należą do nich Żory, Cieszyn, Bielsko-Biała, Jastrzębie Zdrój i Pszczyna.

Strumień to gmina prorodzinna. Tu swoje miejsce znajdują rodziny z dziećmi. W każdym sołectwie jest przedszkole oraz plac zabaw, a w miejskim parku panuje prawdziwie nadmorski klimat dzięki obecności fontanny solankowej. Latem jest to miejsce rekreacji mieszkańców. W parku ustawiono szachownice i stoły do ping ponga.

Do Strumienia zapraszani się ciekawi artyści biorący udział w dużych przedsięwzięciach (np. Staromiejska Wiosna, Lutnia i gwiazdy ze Stanisławem Sojką). Każdego roku w grudniu przy sanktuarium św. Barbary powstaje największa w województwie śląskim żywa szopka, która przyciąga rzesze turystów, a wiosną odbywają się tutaj duże plenerowe przedstawienia pasji z udziałem kilkuset aktorów.

W Strumieniu znajduje się najstarszy w województwie śląskim ratusz z 1628 r. oraz barokowe sanktuarium św. Barbary z 1790 r. Malowniczo prezentuje się wschodnia pierzeja rynku z rzędem piętrowych kamieniczek mieszczańskich.

Strumień szeroko rozwinął współpracę ze swoimi zagranicznymi partnerami zarówno po czeskiej jak i słowackiej stronie granicy. Wspólnie realizowane są zarówno duże projekty inwestycyjne (utworzenie Galerii Pod Ratuszem w podziemiach Urzędu Miejskiego) jak i projekty kulturalne czy sportowe m.in. z Petrvaldem, województwem Żylińskim.


Rewitalizacja w mieście

 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Strumień został uchwalony uchwałą nr XXV/192/2008  Rady Miejskiej w Strumieniu  z dnia 28 sierpnia 2008r. oraz  uchwałą nr LVII/435/2010  Rady Miejskiej w Strumieniu  z dnia 9 listopada 2010r. a także uchwałą nr V/32/2011  Rady Miejskiej w Strumieniu  z dnia 21 lutego 2011.

 

Prace związane z projektem pn. „Budatín – Strumień: Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego” dofinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 rozpoczęto w 2008 w tym samym roku   rozpoczęto także realizację  innych zadań: „Stworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w Strumieniu” dofinansowanego z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, „Budowę fontanny solankowej wraz z odnowieniem małej architektury w Parku Miejskim w  Strumieniu” dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  W latach 2010-2011 podjęto się realizacji zadania  „Modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ulicą Młyńską w Strumieniu” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego - Priorytet: VII. Transport, działanie: 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, poddziałanie: 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. W 2011 rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu” dofinansowanego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, podziałanie 6.2.2 Rewitalizacja – małe miasta.  

 

Głównym cel rewitalizacji  koncentruje się wokół szansy na wytworzenie dobrej atmosfery – mobilizacji lokalnej społeczności do wspólnego działania na rzecz miasta, poprawy – jednocześnie – jakości i intensywności życia w Strumieniu oraz atrakcyjności miasta dla gości – turystów, wycieczkowiczów, inwestorów.

 

Projekt rewitalizacji, który stał się wizytówką miasta jest stworzenie galerii w przyziemiach Ratusza w Strumieniu wraz z zagospodarowaniem  w ramach projektu transgranicznego z Województwem Żylińskim pn.  „Budatín – Strumień: Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego”.

 

Zrealizowane projekty:

 

 1. „Budatín – Strumień: Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego”

Projekt polegał na rewitalizacji obszaru znajdującego się w ścisłym centrum Strumienia w pobliżu Ratusza – najcenniejszego i najstarszego zabytku architektury miasta. Utworzenie galerii wraz z zagospodarowaniem terenu wpisuje się w krajobraz kulturowy pogranicza polsko - słowackiego wnosząc konkretną treść i formę. Treścią przekazu kulturowego jest organizacja imprez i przedsięwzięć transgranicznych (plenerów, inscenizacji, koncertów, happeningów) będących czynnikiem spajającym społeczności Gminy Strumień i Zilińskiego Kraju. Mieszkańcom pogranicza polsko - słowackiego przekazany zostanie symbol możliwości wykorzystania potencjału kulturowego dla rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru.

 

2. „Stworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w Strumieniu”

Zamierzeniem projektu było stworzenie zaplecza i warunków dla rozwoju kultury, rekreacji i wypoczynku dla społeczności lokalnej oraz stworzenie odpowiednich warunków do organizowania imprez polsko-czeskich. Jest on istotnym elementem intensyfikacji współpracy pomiędzy społecznościami pogranicza rozumianą jako efekt transgraniczny oraz  wzrostu atrakcyjności kulturalno-rekreacyjnej regionu. Projekt przyczynił się do znoszenia barier w kontaktach społeczności przygranicznych oraz stwarza podstawy do rozwijania współpracy transgranicznej- doprowadził do zbliżenia lokalnej społeczności z obszaru Gminy Strumień oraz Miasta Petŕvald. Niniejszy projekt przyczynił się do organizowania w rozszerzonym zakresie wymian młodzieży szkolnej, którą prowadzi MGOK w Strumieniu.

Projekt zakładał otwarcie parku dla wszystkich oraz zaktywizowanie zarówno lokalnej społeczności jak i przyjezdnych. Park diametralnie zmienił oblicze. Sprawił, że powstało miejsce, w którym możliwa była intensyfikacja działań w zakresie kultury i rekreacji oraz wzajemnego zbliżenia międzynarodowego. W ciągu roku w parku organizuje się ok. 15  imprez o zróżnicowanej tematyce. Począwszy od imprez sportowo-rekreacyjnych (Majowy Bieg Międzynarodowy, Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza), przez kulturalne (spotkania filmowe KINONAM, wieczór z kulturą żydowską, „Kierunek Japonia” – prezentacja kultury japońskiej, Jarmark Staromiejski, koncert Andrzeja i Mai Sikorowskich, Karpackie Muzykanty – zespół regionalny z Ukrainy). Ponadto w Parku swoje miejsce mają również dzieci. Nowe oblicze parku sprawiło, że dzięki budowie nowoczesnego placu zabaw, najmłodsi mają tam co robić każdego dnia. Ale z myślą o nich organizowane są również imprezy specjalne (Noc z Andersenem, Lato w mieście, warsztaty)  

Park stał się również miejscem rozwoju współpracy polsko-czeskiej. Sąsiedzi zza południowej granicy przyjeżdżają tu uczestnicząc w międzynarodowych imprezach (Majowy Bieg Międzynarodowy, Jarmark Staromiejski).

 

 3. „Budowa fontanny solankowej wraz z odnowieniem małej architektury w Parku Miejskim w  Strumieniu”  

 Przedmiotem projektu była budowa fontanny solankowej wraz z odnowieniem architektury w Parku Miejskim w Strumieniu. Park Miejski jest miejscem ogólnodostępnym, o powierzchni  1,4 ha. Park Miejski w Strumieniu położony jest na terenie staromiejskiego układu urbanistycznego Strumienia i wpisany jest do rejestru zabytków pod pozycją A-391/81. W ramach zadania udało się  wykonać:

−        budowę fontanny solankowej (solanka jodowo-bromowa) o powierzchni 14,64 m2 oraz pojemności (ilość solanki) 3,86 m3. Solanka pochodzi z istniejącego ujęcia solanki jodowo – bromowej zlokalizowanej w miejscowości Zabłocie, na terenie Gminy Strumień.

−        konserwację i restaurację zabytkowego Pomnika Ofiar Hitleryzmu wraz z remontem schodów i dojścia do pomnika

−        wykonanie monitoringu

−        wykonanie oświetlenia

−        budowę placu zabaw.

−        budowę chodnika wokół fontanny z ławkami parkowymi i rzeźbami ozdobnymi (Utopiec i Żaba – nawiązujące do nazwy produktu turystycznego Żabi Kraj).

−        rewaloryzację zieleni na terenie całego Parku Miejskiego w Strumieniu.

Projekt przyczynił się również do wykorzystania bogatych i cennych źródeł solanki występujących na terenie Gminy Strumień (sołectwo Zabłocie). Zabłocka solanka znana jest ze swoich leczniczych właściwości. Posiada unikalną zawartość jodu, od 130 do 144 mg na litr. Jej przydatność zdrowotną (głównie leczenie tarczycy) uświadamia fakt, że zawiera żelazo, mangan, stront, lit, sód, magnez, wapń, chlor i potas. Wykorzystywana w lecznictwie przynosi bardzo dobre efekty.  

 

4. „Modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ulicą Młyńską w Strumieniu”

W ramach projektu całkowicie przebudowano ulicę Kościelną oraz miejsca parkingowe przy Sanktuarium Św. Barbary w Strumieniu. Powstała droga – łącznik między ulicą Kościelną i Młyńską wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem i chodnikiem.

Dzięki tej inwestycji strumieński rynek połączył się z ulicą Młyńską – jedną z ważniejszych dróg w centrum Strumienia. To tu znajduje się szkoła podstawowa, przedszkole, hala sportowa, basen i biblioteka.  Łącznik sprawił, że dotarcie także do tych miejsc będzie bezpieczniejsze i szybsze.

 

5. „Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu”

Zakres niniejszego projektu obejmuje stworzenie Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu w oparciu o istniejącą bazę rekreacyjną (kąpielisko wraz z budynkiem zaplecza). Projekt przewiduje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku zaplecza wraz z modernizacją niecek basenowych oraz zagospodarowaniem terenu dla celów kulturalnych i rekreacyjnych.

Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji powstanie na obszarze kąpieliska miejskiego w Strumieniu, w centralnej części miasta, na terenach rekreacyjnych o niskiej intensywności zabudowy.

 Niniejszy projekt jest w pełni zbieżny z celami priorytetu VI, działania 6.2, poddziałania 6.2.2 RPO WSL na lata 2007-2013. Celem działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” jest wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych, zaś celem poddziałania 6.2.2 Rewitalizacja – „małe miasta” jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym obszarów poprzemysłowych, powojskowych i popegeerowskich w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do 50 tysięcy mieszkańców.

Realizacja niniejszego projektu wynika wprost z założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Strumienia. Niniejszy projekt jest również zbieżny z założeniami m.in. Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” oraz Strategii Rozwoju Gminy Strumień 2005-2013.

 

www.strumien.pl

tel. 33 8 570 142

 

Przygotowała: Ewa Kuboszek-Owsiany

 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego