Słupsk

O mieście

 

Słupsk jest miastem na prawach powiatu położonym w województwie pomorskim, nad rzeką Słupią w odległości 18 km od Bałtyku. Miasto liczy prawie 100 tyś. mieszkańców, a jego obszar wynosi ponad 43 km2.

 

Rewitalizacja w mieście

 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015 został zatwierdzony przez Radę Miejską w Słupsku Uchwałą nr XXXVI/514/2009 w dniu 25 marca 2009r. i jest aktualizacją programu opracowanego w 2005r. Zaktualizowany program wyznacza dwa obszary programowe miasta:

-        Obszar programowy I obejmujący układ urbanistyczny ciągu komunikacji miejskiej wraz z zabudową mieszkalną i usługową ul. Wojska Polskiego;

-        Obszar programowy II wyznaczony przez ciąg ulic Bałtycka, Morska, Grunwaldzka w kierunku Bierkowa.

 

Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009- 2015

 

Projekt obejmuje obszar historycznej zabudowy miejskiej, na którym mieszka prawie 10% ludności miasta. Zakłada on budowę i rozbudowę obiektów kultury, sportu i rekreacji, modernizacje obiektów historycznych, przebudowę ulic i zagospodarowanie terenu, a także działania zmierzające do ożywienia aktywności ludności zamieszkującej obszar. Projekt ma na celu przywrócenie utraconych funkcji śródmiejskich oraz nadanie mu nowych dzięki działaniom wpływającym na aktywizację społeczną i gospodarczą. Projekt będzie w 67 % współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, w 27 % przez Miasto Słupsk oraz w 6% przez wspólnoty mieszkaniowe. Łączna wartość projektu wynosi 47 218 534 zł. Przewidywany termin zakończenia projektu to rok 2013.

 

Link do strony internetowej

http://www.slupsk.pl/gospodarka/dokumenty/264.html

 

Przygotowała: Małgorzata Szybińska

 

 

 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego