Świdnica

Świdnica

 

O mieście

 

Świdnica jest miastem powiatowym, leżącym w południowej części województwa dolnośląskiego. Miasto leży na przedpolu Sudetów, na Równinie Świdnickiej, nad rzeką Bystrzycą. Jego obszar wynosi 21,76 km2 i liczy ponad 60 tysięcy mieszkańców (7 miejsce w województwie).

 

Miasto posiada bardzo korzystną lokalizację, gdyż znajduje się niedaleko granicy niemieckiej oraz czeskiej. Główne szlaki komunikacyjne łączą miasto z Wrocławiem (50 km), Wałbrzychem (20 km), Jelenią Górą (60 km), Legnicą (55 km) oraz z autostradą A4.

 

Świdnica otrzymała prawa miejskie prawdopodobnie w połowie XIII wieku, ale już wcześniej w X/XI wieku ze względu na ważny szlak handlowy znajdowała się tutaj osada, która z czasem nabrała charakteru centrum targowego.  Po II wojnie światowej w mieście nastąpił rozkwit przemysłu i rozbudowa miasta – wybudowane zostały nowe, duże osiedla mieszkaniowe, nie rzadko odbiegające od zabytkowej architektury. Do 1989 r. funkcjonowały tu wielkie zakłady produkcyjne związane z przemysłem maszynowym, transportowym, elektrotechnicznym, skórzanym, spożywczym, radiowym, aparatury precyzyjnej, włókienniczym oraz odlewniczym. Jednakże przemiany polityczno – gospodarcze na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku doprowadziły do upadku części z nich, lecz również dały możliwość zagospodarowania mienia powojskowego oraz rozwoju małej przedsiębiorczości.

 

Obecnie Świdnica jest ważnym ośrodkiem przemysłowym w regionie (rozwinięty przemysł motoryzacyjny, elektrotechniczny, maszynowy oraz spożywczy), z jedynym w Polsce Muzeum Dawnego Kupiectwa oraz centrum kulturalnym. Do atutów miasta można również zaliczyć położenie przy ważnych szlakach komunikacyjnych, bogatą ofertę dla inwestorów oraz atrakcje turystyczne i zabytki.

 

Rewitalizacja w mieście

 

Działania związane z rewitalizacją miasta rozpoczęły się już w latach 90-tych XX w.
i polegały na zagospodarowaniu obiektów powojskowych, przejętych po wojskach Federacji Rosyjskiej (po zakończeniu II wojny światowej i do początku lat 90-tych XX w. w mieście stacjonowała Armia Czerwona). Działania polegały m.in. na: uregulowaniu sytuacji prawnej, stworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego umożliwiających dalsze inwestowanie, a także uporządkowanie terenów i poprawę stanu technicznego obiektów na tych terenach.

 

Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich w Świdnicy został sporządzony w kwietniu 2006 roku. Wyróżniono w nim dwa podokresy programowania zgodnie z okresem programowania funduszy strukturalnych: rok 2006 oraz lata 2007 – 2013.

W obrębie obszaru przeznaczonego do rewitalizacji wydzielono 6 podobszarów.

 

Podobszar (Podprogram) 1a został wyznaczony w pierwszej kolejności ze względu na szczególne funkcje oraz potencjał związany z rozwojem turystycznym i kulturalnym miasta, postępującą degradację obiektów kulturalnych i zabytkowych, a także ponadprzeciętne natężenie problemów społecznych, pogarszający się stan istniejącej tkanki urbanistycznej oraz infrastruktury technicznej oraz nagromadzenie elementów dysharmonijnych krajobrazu miejskiego.

 

Do zadań inwestycyjnych w ramach Podobszaru 1a należą:

 

 1. Rewaloryzacja Kościoła Pokoju,
 2. Rewaloryzacja cmentarza ewangelickiego na Placu Pokoju,
 3. Adaptacja części budynku Plebanii Kościoła Pokoju na Instytut Badań nad społecznością ewangelicką Dolnego Śląska,
 4. Rozbudowa Domu Stróża na Placu Pokoju z przeznaczeniem na restaurację i toalety publiczne dla turystów,
 5. Adaptacja budynków nr 2 i 3/4 na Placu Pokoju na pensjonat,
 6. Adaptacja budynku nr 1 na Placu Pokoju na Centrum Informacji o Zabytkach UNESCO (w trakcie realizacji),
 7. Rewaloryzacja dzwonnicy na Placu Pokoju z adaptacją na galerię,
 8. Adaptacja dawnego Kościoła Zimowego przy ul. ks. Agnieszki 12/14 na obiekt widowiskowo-konferencyjny,
 9. Budowa obiektu hotelarskiego z parkingiem przy ul. Saperów 24,
 10. Przebudowa ulicy Kościelnej,
 11. Przebudowa ulicy Przechodniej,
 12. Ekspozycja i turystyczne zagospodarowanie podziemnych reliktów Bramy Kapturowej,
 13. Rewaloryzacja placu św. Małgorzaty,
 14. Rewaloryzacja tzw. Parku Szkolnego.

 

Podobszar 2 obejmuje historyczne centrum Świdnicy i sąsiaduje on bezpośrednio z podobszarem 1a. Najważniejszymi problemami społecznymi występującymi na tym terenie są bezrobocie i poziom ubóstwo.

 

Do realizowanych projektów w ramach Podobszaru 2 należą:

 

 1. Przebudowa – zagospodarowanie placu Jana Pawła II wraz z przyległymi ulicami w Świdnicy,
 2. Przebudowa budynku przy ul. Długiej 33 na Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych,
 3. Przebudowa rewaloryzacyjno-remontowa obiektów  budowlanych i przestrzeni  publicznych Rynku i ulicy Łukowej,
 4. Rewaloryzacja bloku śródrynkowego wraz z restauracją  wieży ratuszowej,
 5. Przebudowa budynku przy ul. Budowlanej 6 na Centrum Profilaktyki, Wspierania
  i Resocjalizacji Rodzin i Osób Dotkniętych Problemami Uzależnień,
 6. Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 4-6 na Centrum Charytatywne,
 7. Remont budynku mieszkalnego przy ul. Kotlarskiej 22,
 8. Remont budynku mieszkalnego Rynek 41,
 9. Remont budynku mieszkalnego Rynek 42.

 

Ponadto podprogram ten zawiera 4 projekty rezerwowe i 3 projekty społeczne.

         

Link do strony internetowej:

http://um.swidnica.pl/content.php?content.152

 

Przygotowała: Małgorzata Szybińska

 

 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego