Home Cel projektu
Cel projektu

Projekt „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie” obejmował szkolenia i studia podyplomowe z zakresu rewitalizacji miast i został zrealizowany w partnerstwie pomiędzy Szkołą Główną Handlową i Uniwersytetem Jagiellońskim.

Celem Projektu było podwyższenie kwalifikacji pracowników administracji samorządów lokalnych zajmujących się rewitalizacją miast oraz zainteresowanych tą tematyką w zakresie kompleksowego zarządzania i optymalnego finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Projekt skierowano przede wszystkim do pracowników urzędów małych i średnich miast, w których wiedza na temat rewitalizacji oraz wymiana doświadczeń z innymi praktykami są najtrudniej dostępne. Dobre przygotowanie merytoryczne kadr samorządowych jest warunkiem zwiększenia skali działań rewitalizacyjnych i poprawy jakości życia w naszych miastach.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IV  Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,  Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni) w okresie od 1.12.2010 do 30.11.2012 r. i był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w oparciu o umowę o dofinansowanie nr UDA - POKL.04.01.01-00-223/10-00.

 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego