Home Rada Programowa Projektu dr hab. architekt Zygmunt Ziobrowski, prof. IRM
dr hab. arch. Zygmunt Ziobrowski, prof. IRM

 

Urodzony dnia 27.06.1938 r.

 

Wykształcenie – stopnie naukowe – stanowiska

-        Politechnika Krakowska, Wydział Architektury – mgr inż. arch., 1960,

-        Politechnika Gdańska, Wydział Architektury – Podyplomowe Studium Urbanistyczne 1971,

-        Politechnika Krakowska, Wydział Architektury – stopień doktora nauk technicznych, 1975,

-        Politechnika Krakowska, Wydział Architektury – stopień doktora habilitowanego, 1993,

-        Profesor w Instytucie Rozwoju Miast (1993-2010),

-        Profesor w Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1999-2007),

-        Profesor nadzwyczajny (Instytut Rozwoju Miast) od 2010.

 

Stanowiska:

-        Dyrektor IRM do 2008 - lipiec,

-        Zastępca Dyrektora IRM ds. Naukowych (2008-2010),

-        Kierownik Projektów Badawczych w Zakładzie B4 od 2011.

 

Dorobek zawodowy:

-        „Rewitalizacja miast polskich”, t. 8 „Rewitalizacja miast polskich – diagnoza” – praca zbiorowa pod red. Zygmunta Ziobrowskiego i Wojciecha Jarczewskiego, IRM, Kraków, 2010.

Zygmunt Ziobrowski „Urbanistyczny aspekt rewitalizacji”, str. 179-188.

-        „Rewitalizacja miast polskich”, t. 9 „Założenia polityki rewitalizacji w Polsce” – praca zbiorowa pod red. Zygmunta Ziobrowskiego, IRM, Kraków, 2010.

-        „Rewitalizacja miast polskich”, t. 11 „System monitorowania rewitalizacji”, IRM, Kraków, 2010.

Janusz Jeżak, Zygmunt Ziobrowski „Wskaźniki do monitorowania i oceny procesu rewitalizacji”, str. 119-123.

-        „Wyzwania dla polskiej polityki przestrzennej”, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008.

Zygmunt Ziobrowski „Rola polskich miast w przestrzeni europejskiej”, str. 67-80.

-        Urban Development Issues – Research Quarterly (Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast – Problemy Rozwoju Miast Nr 1/2008), Kraków 2008.

Zygmunt Ziobrowski, The future of polish towns, str. 7-13.

 

Współpraca z zagranicą – projekty – udział w gremiach opiniujących:

-        ReUrban Mobil – Aktywna reurbanizacja w warunkach zmian demograficznych, 5 Program Ramowy UE, 2004-2005, członek zespołu polskiego, konsultant.

-        SURE – Czasowo zorientowany model zrównoważonej rewitalizacji miast, 5 Program Ramowy UE, 2002-2005, kierownik zespołu polskiego, członek Komitetu Sterującego.

-        Projekt „Studium instrumentów operacyjnych dla procesów restrukturyzacji i rewitalizacji obszarów zurbanizowanych” opracowany wspólnie z Etablissement Public Foncie regionu Nord Pas-de-Calais i Uniwersytetem w Lille, 1998-1999, członek zespołu polskiego.

-        Członek/ekspert komisji Sounding Board projektu ESPON dotyczącego gospodarki przestrzennej, 2010.

 

Wyróżnienia:

-        Nagroda Stowarzyszenia Konsultantów Brytyjskich (dla zespołu Llewelyn-Davies, pod kierunkiem G. Tomlinsona i IGPiK Kraków pod kierunkiem Z. Ziobrowskiego) – UK za rok 1997.

 

Członkostwo w organizacjach:

-        członek Towarzystwa Urbanistów Polskich – TUP,

-        członek Regional Science Associacion – RSA,

-        członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN,

-        członek Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej,

-        były Przewodniczący Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

-        były Prezes Krajowej Izby Urbanistów,

-        członek Komisji Nagród Ministerstwa Budownictwa za prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne oraz osiągnięcia twórcze w projektowaniu.

 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego