Home Rada Programowa Projektu dr hab. inż. architekt Aleksander Noworól, prof. UJ
dr hab. inż. architekt Aleksander Noworól, prof. UJ

  

 

Habilitowany w naukach technicznych w zakresie architektury i urbanistyki, specjalizuje się w zarządzaniu jednostkami terytorialnymi oraz rozwojem terytorialnym. Praktyki zawodowe i edukację podyplomową odbywał we: Francji, Szwajcarii, Japonii, Wielkiej Brytanii, USA i Izraelu. W latach 1978 - 1998 był pracownikiem Politechniki Krakowskiej. Poza działalnością naukową, posiada doświadczenia zawodowe w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym, sprawowaniu funkcji kierowniczych w administracji samorządowej oraz w organizacjach gospodarczych.

 

W latach 1994-1998 był dyrektorem Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa. Od 1998 do 2001 r. był zatrudniony na stanowiskach kierowniczych w spółkach inwestycyjno-deweloperskich. Na Uniwersytecie Jagiellońskim pracuje od 2001 roku.

 

Problematyka badawcza obejmuje: zarządzanie rozwojem jednostek terytorialnych, zarządzanie w administracji publicznej (jednostkami terytorialnymi i urzędem), rewitalizację obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych oraz programowanie i wykonalność inwestycji publicznych.

 

Od 2001 r. prowadzi działalność konsultingową w zakresie rozwoju gospodarczego i przestrzennego w wyżej wymienionych obszarach.

 

Jest autorem 4 książek z zakresu zarządzania terytorialnego, autorem i współautorem ok. 80 publikacji oraz ok. 80 opracowań eksperckich, związanych z zarządzaniem w sektorze publicznym (w tym – wielu programów rewitalizacji).

 

 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego