Home Rada Programowa Projektu mgr inż. Marek Goluch
mgr inż. Marek Goluch

 

 

Zastępca Dyrektora Biura Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Monitorującego ds. Rewitalizacji m. st. Warszawy; ur. 26.01.1971r. w Tomaszowie Mazowieckim. Od 1997 r. absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie z zakresu szacowania nieruchomości (w 1998r.) oraz z zakresu zarządzania i obrotu nieruchomościami (w 1999r.).

 

Od 1996 r. zajmował się przygotowywaniem i prowadzeniem inwestycji budowlanych w ramach własnej działalności gospodarczej. W roku 2005 uzyskał uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

 

Od 2004 r. pracował w Wydziale Dozoru Inwestycji Biura Inwestycji Urzędu m. st. Warszawy. W ramach stałej współpracy z komórkami i jednostkami organizacyjnymi Miasta uczestniczył w ogólnomiejskich przedsięwzięciach inwestycyjnych, tj.: dokończenie budowy I linii metra, prace przygotowawcze II linii metra, jak również w przygotowaniu i realizacji inwestycji drogowych, sportowych i kulturalnych.

Od 2007 r. zajmuje stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Polityki Lokalowej. Do jego obowiązków należy nadzorowanie pracy Wydziału Rewitalizacji oraz Wydziału Utrzymania Zasobu i Inwestycji. Przyczynił się do powstania wielu projektów o znaczeniu strategicznym dla m.st. Warszawy:

•           Koordynował proces przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2005 – 2013 m.st. Warszawy uchwalonego w 2008 roku przez Radę Miasta st. Warszawy, w którym obecnie uczestniczy 15 z 18 dzielnic Warszawy.

•           Przygotował Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego dla m. st. Warszawy na lata 2008 – 2012. Zgodnie z jego założeniami powstanie 2500 lokali komunalnych. Program ten zawiera strategiczne plany Miasta dla rozwoju komunalnego budownictwa mieszkaniowego, spółek TBS, jak również plany współpracy z partnerami prywatnymi w tym zakresie.

•           Odpowiadał za przygotowanie Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym na lata 2008-2012, w zakresie: prognozy wielkości oraz stanu technicznego zasobu,  analizy potrzeb oraz kierunkowego planu remontów i modernizacji lokali komunalnych, wynikającego ze stanu technicznego zasobu.

 

Od 2007 r. pełni również funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Monitorującego ds. Rewitalizacji, powołanego przez Prezydenta m.st. Warszawy, w celu wdrażania i monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Jednym z zadań komitetu jest określanie kierunków działań z zakresu rewitalizacji na poziomie miasta oraz dzielnic, jak również przedkładanie Prezydentowi m.st. Warszawy projektów aktualizacji Programu.

 

Jest żonaty, ma dwóch synów i trzy córki.

 

 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego