Home Rada Programowa Projektu prof. zw. dr hab. Bolesław Domański
prof. zw. dr hab. Bolesław Domański

 

 

Dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownik Zakład Rozwoju Regionalnego.

 

Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN, Komitetu Nauk Geograficznych PAN oraz Rady Naukowej Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN.

 

Członek rad redakcyjnych czasopism m.in. European Urban and Regional Studies, European Spatial Research and Policy, Progress in Human Geography, Geographia Polonica, Czasopismo Geograficzne.

 

 Publikacje w zakresie rewitalizacji:

-         Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach [w:] Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler (red.), Rewitalizacja, rehabilitacja i restrukturyzacja - odnowa miast. Inst. Gosp. Przestrz.

i Komunalnej, Oddz. w Krakowie 2000, 107-142.

-         Tereny poprzemysłowe w miastach polskich - kierunki i bariery przekształceń [w:] Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2000, 139-143.

-         Przekształcenia terenów poprzemysłowych w województwach śląskim i małopolskim – prawidłowości i uwarunkowania [w:] Z. Zioło (red.), Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Warszawa 2001, 51-59.

-         The economic restructuring of the Upper Silesian Region [w:] G. Stöber (red.), Polen, Deutschland und die Osterweiterung der EU aus geographischen Perspektiven, Verlag Hahnsche Buchhandlung, Hannover 2002,

91-103.

-         Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – specyfika wyzwań i instrumentów [w:] W. Jarczewski (red.) Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009, 125-137.

-         Spojrzenie na problemy rewitalizacji miast w Polsce (współautor K. Gwosdz) [w:] Z. Ziobrowski, W. Jarczewski (red.) Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010, 45-55.

-         Możliwości wykorzystania doświadczeń zagranicznych w zakresie rewitalizacji miast w Polsce (współautor R. Guzik) [w:] Z. Ziobrowski (red.) Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010, 21-30.

-         Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwój (wpółautor Z. Ziobrowski), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010, 72 s.

 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego