Home Ramowy program studiów podyplomowych
Ramowy program Studiów podyplomowych

Lp.

Moduły

 

Bloki tematyczne

Zagadnienia

1.

Rewitalizacja jako proces interwencji w obszarach zurbanizowanych

/e-learning, wykłady/


Rozwój i degradacja miast

 • Rozwój miast i jego uwarunkowania – spojrzenie historyczne i współczesne
 • Miasto jako system przestrzenny – teoria i praktyka
 • Konflikty społeczne i przestrzenne oraz ich rozwiązywanie – przykłady
 • Rozwój zrównoważony i ochrona dziedzictwa kulturowego – przegląd doświadczeń międzynarodowych

Rewitalizacja w polityce rozwoju lokalnego

 • Miejsce polityki miejskiej i rewitalizacji w polityce rozwoju – przykłady programów i ich wdrożenia
 • Uwarunkowania i regulacje prawne polityki rozwoju – aktualne i pożądane zasady prawne
 • Cele rewitalizacji – przykłady dzielnic śródmiejskich, blokowisk, terenów poprzemysłowych, powojskowych i pokolejowych (doświadczenia zagraniczne i materiały z polskich miast)
 • Źródła i metody finansowania rozwoju lokalnego – m.in. przegląd dostępnych źródeł finansowania, wpływ inwestycji rewitalizacyjnych na dług publiczny
 • Partnerstwo publiczno-prywatne i publiczno-publiczne w procesach rewitalizacji – studia przypadków
 • Partycypacja społeczna w procesach rewitalizacji

2.

Zarządzanie przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi w miastach w Polsce

/warsztaty, wykłady, wizyty studyjne, e-learning/

Programowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych

 • W jaki sposób planować rewitalizację miasta?
 • Procedury włączania podmiotów publicznych i niepublicznych do tworzenia strategii miasta i programów rewitalizacji
 • Kiedy tworzyć program a kiedy plan działania?

Zarządzanie przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi

 • Szczegóły budowania współpracy podmiotów zaangażowanych w działania rewitalizacyjne
 • Podstawy prawne procesu inwestycyjnego w praktyce. Rewitalizacja a prawo polskie   
 • Regulacje prawne i znaczenie inwestycji mieszkaniowych w rewitalizacji
 • Przykłady przedsięwzięć rewitalizacyjnych o charakterze nieinwestycyjnym – doświadczenia krajowe
 • Zarządzanie jakością w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych – zamówienia publiczne a jakość
 • Zarządca nieruchomości na obszarze rewitalizowanym – m.in. inwestycje proekologiczne

Techniki zarządcze stosowane w zarządzaniu złożonymi projektami rewitalizacyjnym

 • Techniki określania optymalnej kolejności działań w przedsięwzięciu rewitalizacyjnym - warsztaty
 • Techniki komunikacji i aktywizacji społecznej - trening
 • Techniki stosowane do monitorowania realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego


3.

Finansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w miastach w Polsce

/warsztaty, wizyty studyjne, e-learning,  wykłady /


Finansowe uwarunkowania programowania rewitalizacji w jednostkach samorządu terytorialnego

 • Źródła finansowania rewitalizacji miast – dostępne źródła i szczegóły ubiegania się o środki
 • Wieloletnie planowanie finansowe i inwestycyjne – programy rewitalizacji a WPI i wieloletnia prognoza finansowa
 • Mechanizmy pobudzania aktywności ekonomicznej i inwestycyjnej podmiotów niepublicznych w zakresie rewitalizacji miast – praktyka a teoria w przykładach

Finansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych –  instrumenty i procedury

 • Instrumenty finansowania działań rewitalizacyjnych – zajęcia warsztatowe
 • Finansowanie poszczególnych rodzajów działań rewitalizacyjnych – ćwiczenia

Finansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych z wykorzystaniem złożonych mechanizmów finansowych

 • Kiedy spółka celowa? – technika project finance w polskich warunkach
 • Zastosowanie partnerskiego podejścia do finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych – warsztaty
 • Innowacje w finansowaniu rewitalizacji - fundusze rozwoju obszarów miejskich (Inicjatywa JESSICA)
 • Przykłady innowacyjnych montaży finansowych – warsztaty

4.

Zarządzanie informacją w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych

/e-learning, warsztaty, wizyty studyjne/


Informacja przestrzenna oraz dane społeczno-ekonomiczne w procesie programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych

 • Źródła, pozyskiwanie, przetwarzanie i analiza danych o charakterze przestrzennym – ćwiczenia
 • Delimitacja i typologia obszarów kryzysowych wymagających wsparcia - warsztaty
 • Wykorzystanie GIS do delimitacji obszarów kryzysowych

Techniki informacyjne w procesie zarządzania przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi

 • Analiza i wizualizacja danych przestrzennych - warsztaty
 • Promocja projektów rewitalizacyjnych – ćwiczenia praktyczne

Monitorowanie i ewaluacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych

 • Monitoring i ewaluacja programów rewitalizacyjnych - symulacje
 • Monitoring i ewaluacja projektów dofinansowanych z UE w przykładach
 • W jaki sposób monitorować efekty projektów rewitalizacyjnych? – Etapy kontroli i rodzaje ewaluacji w praktyce


Program w wersji PDF

 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego